Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je společnost Conro s.r.o, se sídlem Hattalova 341/7, 029 01 Námestovo, IČ: 36826871, DIČ: SK2022469636, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro , vložka č. 19423 / L (dále jen "Správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa
Hattalova 341/7 1, 029 01 Námestovo
E-mail
info@buggies.sk
Telefon
+421 948 744 100
Web
https://buggies.sk

 

1.3. "Osobní údaje" veškeré informace tykající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetické, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný účel a důvod zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a) Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona.
b) Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona.
c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) Vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt, případně adresa), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany Správce plnit.
b) Zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

3.3. V rámci poskytování služeb používá Správce tzv. profilování, čili automatizované zpracování ve smyslu § 28 Zákona. Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány výhradně automatické informační systémy, například IT aplikace, software, elektronické kalkulačky apod. Profilování Správce používá pro dokonalejší a rychlejší poskytování služeb. Automatizované procesy v rámci informačních systémů jsou využívány za účelem vyhodnocení Vašich konkrétních osobních podmínek.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje:
a) Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
b) Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
a) Podílející se na dodání zboží, služeb, realizací plateb na základě smlouvy.
b) Zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce má vúmysle předat osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím. Příjemci údajů v zemích mimo Evropskou unii jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte:
a) Právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona.
b) Právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona.
c) Právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona.
d) Právo vznést námitky proti zpracování podle § 27 Zákona.
e) Právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona.
f) Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. 1, bod č. 1.2 těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou).

7. Podmínky zabezpečení ochrany osobních údajů

7.1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/la.

8.4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.