Obchodní podmínky

pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e-shopu www.buggies.cz

 

Článek 1

Obecné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen jako "podmínky" nebo "obchodní podmínky") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.buggies.cz. Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále vždy jen "zákazník") bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými na stránce www.buggies.cz a příslušnými právními předpisy.

Prodávajícím se v těchto podmínkách rozumí společnost Conro s.r.o, se sídlem: Hattalova 341/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36 826 871, zapsaný v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, oddíl Sro, složka 19423 / L dne 04.09.2007 (dále jako "prodávající" nebo "CONRO" či "společnost CONRO").

 

Článek 2

Postup při objednávání

Zákazník si může přes e-shop www.buggies.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "DO KOŠÍKU".

Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky je podmíněno registrací na www.buggies.cz, při níž je zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje (přičemž má za to, že pokud zákazník uvede své IČO, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoli spotřebitel). Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy. Pokud bude při registraci zákazníkům vysloven souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může společnost CONRO registrační údaje použít také na marketingovou aktivitu související s její činností. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.buggies.cz. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje společnost CONRO doporučuje zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého zákazníka, aby si chránil přihlašovací údaje, protože jejich poskytnutí jiné osobě může znamenat její vystupování na www.buggies.cz pod jménem příslušného zákazníka.

 

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož i o tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému CONRO, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.buggies.cz, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.buggies.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2014 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

 

Článek 3

Platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. V případě objednávky s úhradou předem má zákazník široké možnost úhrady potřebné částky bankovním převodem nebo přímým vkladem v ČSOB bance. Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží.

 

Článek 4

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Společnost CONRO se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení objednávky nebo její přijetí prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Pokud společnost CONRO nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 4 týdnů od uhrazení zálohové faktury. Orientační čas doručení je uveden u každého zboží na www.buggies.cz.

 

Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet společnosti CONRO, na který měla být úhrada poukázána. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost CONRO se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti CONRO a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, společnost CONRO se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se CONRO a zákazník nedohodnou jinak. V praxi je zboží zpravidla dodáno do dvou pracovních dnů, resp. zboží označený na www.buggies.cz textem "na objednávku", do 14 dní po připsání úhrady na účet společnosti CONRO nebo v případě dobírky po potvrzení objednávky.

 

Společnost CONRO se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Pokud částka objednávky je nižší než 2 500 Kč, bude doprava zboží realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sazba 100 Kč na celou objednávku). Pokud částka objednávky je nejméně 2 500 Kč, společnost CONRO dodá zboží zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé Slovenské republice). Pokud si však zákazník zásilku nepřevezme z důvodu nepřítomnosti nebo z jiného důvodu, o kterém společnost CONRO včas předem neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručení zboží a případné opakované doručení bude provedeno na jeho náklady.

 

Článek 5

Storno objednávky

Tímto článkem 5 není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a na www.buggies.cz nakupuje jako spotřebitel, na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu příslušných právních předpisů, jak je toto popsáno v článku 6 níže.

 

A. Storno objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má právo stornovat objednávku oznámením zaslaným písemně na adresu sídla společnosti CONRO uvedenou výše, podaným telefonicky na čísle +421 948  744 100 nebo e-mailem na adresu info@buggies.cz.

 

B. Storno objednávky ze strany CONRO

Společnost CONRO si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či za podmínek objednávky, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena účtovaná ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, společnost CONRO bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti CONRO a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost CONRO se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

Článek 6

Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy

Zákazník, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzatý zákazníkem okamžikem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

 

a) zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

 

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše, e-mailem na adrese info@buggies.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Zákazník je na odstoupení od smlouvy oprávněn použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti CONRO, a to osobně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše nebo zasláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností CONRO, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán společnosti CONRO s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj. odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží.

 

Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkům účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

 

Společnost CONRO se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký byl použit zákazníkům při platbě za zboží, pokud se zákazník s prodávajícím nedohodne jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen zákazníkovi vrátit dříve, než mu je doručen zboží nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

 

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;

 

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;

 

c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;

 

d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukové obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;

 

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;

 

f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 

g) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;

 

h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;

 

i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu;

 

j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

Alternativní řešení sporů

 

V případě, že nejste spokojen s vybavením Vaší objednávky, dodaným zbožím nebo našimi službami, napište nám na info@buggies.cz. Pokud jsme Vaši reklamaci nevyřídili k Vaší spokojenosti nebo pokud se domníváte, že jsme mohli porušit Vaše práva, můžete podle zákona 391/2015 Z. z. podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

 

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

 

Subjekt alternativního řešení sporů podle §3 zákona 391/2015 Z. z. může od vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z. z. nebo kliknutím na tuto internetovou stránku společnosti Youstice.

 

 

Článek 7

Reklamační podmínky

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je vždy povinen sepsat s příslušným řidičem protokol o škodě / reklamací nebo zásilku odmítnout převzít.

 

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky CONRO. Zákazník si může právo na opravu vadného zboží uplatnit v kterémkoliv obchodním domě společnosti CONRO nebo v některém z autorizovaných servisů. Při uplatnění práva na opravu přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu). Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti CONRO za vady (tj práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) a záručního listu do kteréhokoliv obchodního domu. Zákazník a společnost CONRO se mohou dohodnout i na jiném způsobu předání zboží. Pokud má zákazník zájem o takovou dohodu, může ji CONRO navrhnout e-mailem na adrese info@buggies.cz nebo telefonicky na +421 948 744 100.

 

Společnost CONRO neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli…), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem) nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

 

Podle občanského zákoníku doba běhu 30 denní reklamační lhůty začíná běžet následující den po přijetí / převzetí zásilky. (Platí v případě: pokud prodávající zabezpečí svoz u zákazníka, ale také v případě že kupující zašle zboží k prodávajícímu). Ukončení reklamace - reklamace je ukončena datem (platí i v případě, že jde o 30 den reklamační lhůty), kdy reklamované zboží prodávající předá přepravní společnosti!

 

Článek 8

Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

podle všeobecného předpisu, t. j. §§ 622 a 623 OZ, které znějí:

 

§ 622

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

 

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

 

§ 623

(1) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, pokud jde o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

(2) Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Článek 9

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Zákazník v případě, že je fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. V případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla, popřípadě místa podnikání včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

Zákazník prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající v manuální i automatizované formě zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce zaslané prodávajícímu, resp. jak budou následně zákazníkem prodávajícímu dle potřeby doplněné a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, a to vždy za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat kdykoliv písemnou formou.

 

Provozovatel internetových stránek www.buggies.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím.

 

Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami uděluje prodávajícímu právo poskytnout nezbytné minimum jeho osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) třetí straně za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím, přičemž okruhem takových třetích stran podle povahy dohodnutých podmínek je kterýkoli nebo více za následujících: přepravce, dodavatel, splátková společnost, internetový prohlížeč, příp. další třetí strana, jejíž součinnost je nezbytná pro řádné plnění smlouvy.

 

Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty jiné třetí straně, pokud v těchto podmínkách není stanoveno jinak.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační protokol

 

Informace o provoyovateli:

IČO: 36 826 871

DIČ: SK 2022469636

zapsaný v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, oddíl sro, složka 19423 / L dne 04.09.2007.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

 

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Žilině, pro Žilinský kraj

 

Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina